Tvorenie genitívu množného čísla podstatných mien ženského rodu vzoru žena

Niektorým používateľom spisovnej slovenčiny robí problémy náležité utvorenie tvaru genitívu (2. pádu) množného čísla podstatných mien ženského rodu, ktoré sa skloňujú podľa vzoru žena, ako sa o tom môžeme presvedčiť pri pozornejšom sledovaní hovorených aj písaných jazykových prejavov. Stretáme sa napríklad s tvarmi genitívu množného čísla v podobe učiteliek aj učiteľok, predavačiek aj predavačok, basketbalistiek aj basketbalistok, futbalistiek aj futbalistok, kolobežiek aj kolobežok, lekáriek aj lekárok, tkáčiek aj tkáčok, robotníčiek aj robotníčok, účtovníčiek aj účtovníčok, žiačiek aj žiačok, pacientiek aj pacientok, (doklady sme si poznačili z internetu). Pozrime sa na tvorenie genitívu množného čísla uvedených podstatných mien.

Genitív množného čísla podstatných mien ženského rodu, ktoré sa skloňujú podľa vzoru žena, tvorí sa s tzv. nulovou pádovou príponou (t. j. bez prípony) a s predĺžením poslednej slabiky slova (ak nie je dlhá) po vynechaní nominatívnej prípony -a (prípony, ktorá je v nominatíve, 1. páde, jednotného čísla). V poslednej slabike základu slova sa krátka samohláska predlžuje na dvojhlásku alebo na dlhú samohlásku, napr. žaba žiab, žena žien, sekera sekier, hora hôr, para pár, slina slín, mucha múch, ryba rýb. Rovnako sa predlžujú aj slabikotvorné rl na ŕ a ĺ, napr. srna sŕn, vlna vĺn. Po predchádzajúcej dlhej samohláske alebo po dvojhláske sa krátka samohláska nepredlžuje, napr. násada násad, príhoda príhod, zátoka zátok, záľuba záľub, priehrada priehrad, klieština klieštin, tiesňava tiesňav.

Pri slovách zakončených alebo utvorených príponami -ba, -ka genitív množného čísla sa po predchádzajúcej krátkej samohláske tvorí s vkladnou dvojhláskou -ie, napr. plavba plavieb, skladba skladieb, stavba stavieb, činiteľka činiteliek, nositeľka nositeliek, kvočka kvočiek, odbočka odbočiek, vnučka vnučiek, žiarovka žiaroviek, hrdlička hrdličiek, lyžička lyžičiek, blúzočka blúzočiek. Po predchádzajúcej dlhej samohláske alebo po dvojhláske vkladá sa krátka samohláska o, napr. túžba túžob, bábka bábok, chatárka chatárok, masérka masérok, šprintérka šprintérok, upchávka upchávok, objímka objímok, odborníčka odborníčok, účtovníčka účtovníčok, úradníčka úradníčok, kliatba kliatob, čiarka čiarok, občianka občianok, železničiarka železničiarok, postieľka postieľok. Uplatňuje sa tu teda pravidlo o rytmickom krátení, podľa ktorého pri tvorení slov alebo tvarov slov (okrem istých výnimiek) nemajú za sebou nasledovať dve dlhé slabiky.

Z príkladov na genitív množného čísla podstatných mien ženského rodu, ktoré sme uviedli na začiatku, s vkladnou dvojhláskou ie sú správne podoby učiteliek, predavačiek, futbalistiek, basketbalistiek, kolobežiek, lebo pred vkladnou dvojhláskou ie je krátka samohláska. Naopak s vkladnou samohláskou o sú správne podoby lekárok, robotníčok, účtovníčok, tkáčok, žiačok, pacientok, lebo pred vkladnou samohláskou o je dlhá samohláska, resp. dvojhláska.

PaedDr. Matej Považaj, CSc.