Vplyv výživy na zdravie človeka

V treťom diele špeciálnej série prednášok cyklu Veda v CENTRE o potravinách hovorí Adela Penesová z Biomedicínskeho centra SAV o vzťahu výživy a zdravia človeka.

Súčasná pandémia, ktorú spôsobil koronavírus, a s ňou súvisiace obmedzenia majú dosah na sociálny život, stravovacie návyky, možnosti športovať, a tým aj na zdravie obyvateľov. Výživa je jedným z kľúčových faktorov, ktorý spolu s fyzickou aktivitou môže znížiť riziko kardiovaskulárnych ochorení až o 70 % a onkologických ochorení až o 40 %. Vysvetlíme, prečo a ako sa stravovať zdravo, tak aby sme si zdravie nielen udržali, ale ho aj podporili. Zdravá výživa je dlhodobý celoživotný štýl stravovania, ktorý preferuje potraviny so zameraním na vysokú nutričnú kvalitu (nie kvantitu), na pestrosť a plnú výživovú hodnotu, a ktorý obmedzuje konzumáciu spracovaných a ultra spracovaných potravín. Cieľom zdravej výživy je prevencia závažných chronických neprenosných aj prenosných chorôb (covid-19). Správna výživa je súčasťou procesu, ktorému sa hovorí zdravý životný štýl. V prednáške sa navyše dozviete aj mnohé praktické informácie a odporúčania, napríklad, prečo by v jedálničku nemala chýbať vláknina, hoci neobsahuje žiadne nutrienty, a ako ovplyvňuje cez črevný mikrobióm aj funkciu imunity, metabolizmu či CNS (mozgu).

Doc. MUDr. Adela Penesová, PhD., pôsobí v Biomedicínskom centre SAV, na Oddelení klinického výskumu, kde vedie obezitologickú ambulanciu. Špecializuje sa najmä na výskum obezity a sklerózy multiplex. Dva a pol roka pracovala v National Institute of Health (NIH), v sekcii pre výskum obezity a diabetu (PHOENIX, AZ, USA). Je autorkou alebo spoluautorkou viac ako 70 vedeckých publikácií, h-index=14. Je zodpovednou riešiteľkou projektov so zameraním na metabolické poruchy u pacientov s obezitou, reumatoidnou artritídou a sklerózou multiplex. V súčasnosti koordinuje intervenčnú klinickú štúdiu Vplyv dietoterapie a fyzickej aktivity na kardiometabolické rizikové faktory. Je odbornou garantkou slovenského nutričného softvéru PLANEAT (www.planeat.sk). Na Lekárskej fakulte SZU v Bratislave vyučuje patologickú fyziológiu. Je prezidentkou Slovenskej asociácie pre výživu a prevenciu (SAVP).

Záznam z podujatia je dostupný na YouTube CVTI SR.

V novej sérii cyklu Veda v CENTRE sa oboznámime s najnovšími poznatkami v oblasti výživy a výskumu v potravinárstve.

Táto séria prednášok z cyklu Veda v CENTRE vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt s názvom Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja (kód ITMS: 313011T136), ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Podujatie sa konalo bez účasti verejnosti.