Význam a používanie podstatného mena sledovateľ

V súčasnej jazykovej praxi sa čoraz častejšie stretáme s podstatným menom sledovateľ napríklad v takýchto vetách: Sledovateľ by mal mať nadpriemerné intelektové schopnosti. – Ako amatérsky sledovateľ filmov som si všimol, že čím sú titulky menšie, tým sa tam viac písmeniek zmestí. – Som vášnivý sledovateľ mobilných a počítačových technológií a začínajúci bloger. –… pokračuj

Pravopis zloženého prídavného mena utvoreného od mien Cyril a Metod

V jazykovej praxi sa stretáme s viacerými podobami zloženého prídavného mena utvoreného od osobných mien Cyril a Metod, ktoré má význam týkajúci sa slovanských apoštolov Cyrila a Metoda, súvisiaci s ich účinkovaním. Je to jednak podoba písaná bez spojovníka cyrilometodský, jednak podoba písaná so spojovníkom cyrilo-metodský, napr. Cyrilometodské dni sú neodmysliteľnou súčasťou kultúrneho leta v… pokračuj

Podoby zlomkových čísloviek utvorených z celých desiatok

V jazykovej praxi sa stretáme s dvomi podobami zlomkových čísloviek utvorených príponou -ina z celých desiatok, ako sú desať, dvadsať, tridsať, štyridsať, t. j. s podobami desatina, dvadsatina, tridsatina, štyridsatina (desatina litra, jedna dvadsatina zárobku, tridsatina sekundy, štyridsatina zo sumy životného minima; tieto aj ďalšie doklady sú z internetu), ale aj s podobami desiatina,… pokračuj

Pôvod, význam a používanie prídavného mena kárny

V jazykovej praxi sa niekedy stretáme s prídavným menom kárny napríklad vo vyjadreniach ako kárny poriadok Slovenského poľovníckeho zväzu, kárny poriadok Klubu chovateľov weimarských stavačov, kárny poriadok pre zamestnancov pri porušovaní povinností, kárny poriadok umožňuje tieto disciplinárne opatrenia, kárny súd, predseda Ústavného súdu začne so sudcom kárne konanie,… pokračuj

Tvorenie podstatných mien príponou -osť

V jazykovej praxi sa nezriedka stretáme s podstatnými menami utvorenými príponou -osť, pred ktorými je skupina spoluhlások -čn-, ktorých odvodzovacím základom je prídavné meno, napr. cykličnosť, dynamičnosť, ekonomičnosť, energičnosť, plastičnosť, praktičnosť, statičnosť, symetričnosť. Niektoré z nich sa používajú častejšie, niektoré zriedkavejšie. Na ilustráciu uvedieme príklady vo vetnej súvislosti… pokračuj

Skloňovanie a používanie podstatných mien typu medaila

V slovenčine máme dosť podstatných mien ženského rodu zakončených na slabiku -la, v ktorých pred koncovou samohláskou a je tvrdá spoluhláska l, napr. centrála, floskula, formula, granula, kapela, kapitola, kokila, konzola, krhla, kupola, magistrála, makrela, medaila, metropola, modla, molekula, novela, perla, píla, rola, parcela, škála, škridla, štóla, tabla,… pokračuj

Používanie viacerých predložiek vedľa seba

V spisovnej slovenčine platí zásada, že predložka má stáť pri slove alebo slovnom spojení, s ktorým sa viaže. V jazykových prejavoch sa však niekedy stretáme s používaním dvoch, výnimočne aj troch predložiek vedľa seba. V tomto príspevku upozorníme na dva prípady nevhodného používania predložiek. Prvý prípad predstavujú situácie, v ktorých… pokračuj

Používanie názvu jedného z hlavných orgánov OSN

V jazykovej praxi sa nezriedka môžeme stretnúť so slovným spojením valná hromada napríklad v takýchto výpovediach: valná hromada akciovej spoločnosti, valná hromada urbárskeho spolku, valná hromada občianskeho združenia, valná hromada Slovenského zväzu malého futbalu, valná hromada OSN, pozvánka na valnú hromadu, právo hlasovať na valnej hromade. Základom… pokračuj

Tvorenie genitívu množného čísla podstatných mien ženského rodu vzoru žena

Niektorým používateľom spisovnej slovenčiny robí problémy náležité utvorenie tvaru genitívu (2. pádu) množného čísla podstatných mien ženského rodu, ktoré sa skloňujú podľa vzoru žena, ako sa o tom môžeme presvedčiť pri pozornejšom sledovaní hovorených aj písaných jazykových prejavov. Stretáme sa napríklad s tvarmi genitívu množného čísla v podobe… pokračuj