Používanie názvu jedného z hlavných orgánov OSN

V jazykovej praxi sa nezriedka môžeme stretnúť so slovným spojením valná hromada napríklad v takýchto výpovediach: valná hromada akciovej spoločnosti, valná hromada urbárskeho spolku, valná hromada občianskeho združenia, valná hromada Slovenského zväzu malého futbalu, valná hromada OSN, pozvánka na valnú hromadu, právo hlasovať na valnej hromade. Základom… pokračuj

Tvorenie genitívu množného čísla podstatných mien ženského rodu vzoru žena

Niektorým používateľom spisovnej slovenčiny robí problémy náležité utvorenie tvaru genitívu (2. pádu) množného čísla podstatných mien ženského rodu, ktoré sa skloňujú podľa vzoru žena, ako sa o tom môžeme presvedčiť pri pozornejšom sledovaní hovorených aj písaných jazykových prejavov. Stretáme sa napríklad s tvarmi genitívu množného čísla v podobe… pokračuj