Názvy miest so zakončením na -pol

V súvislosti s dianím na Ukrajine sa v médiách často spomínajú mestá zasiahnuté vojnou. Používatelia slovenčiny iste zaregistrovali, že niektoré názvy publicisti používajú v rozličných pravopisných podobách: Simferopoľ i Simferopol, Sevastopoľ i Sevastopol, Mariupoľ i Mariupol. Ide o názvy s podobnou slovotvornou štruktúrou – všetky sú zakončené na -poľ alebo -pol.… pokračuj

Anglicizmy v našom živote

Žijeme v globálnom svete, ktorý sa úzko spája s internacionalizáciou jazyka. Je nesporné, že v súčasnosti v ňom dominuje angličtina, a to predovšetkým v oblasti informačných technológií, marketingu a mnohých vedných odborov. Angličtina čoraz viac preniká aj do našej bežnej konverzácie. V nejednom prípade tak vytláča domácu ustálenú lexiku, či už v podobe… pokračuj

Ako pomenúvame v slovenčine rodinu

Žijeme v rodinných, susedských, pracovných a iných vzťahoch. V komunikácii – ústnej či písomnej – oslovujeme jednotlivých ľudí, sú však situácie, keď potrebujeme osloviť rodinu alebo rodinných príslušníkov ako celok. Je to napríklad pri písaní blahoprajných textov k rozličným sviatkom a príležitostiam, na pozvánkach či v kondolenčných textoch.… pokračuj

Väzba prívlastku v slovenčine

V tomto príspevku načrieme do gramatiky. Budeme sa venovať zhodnému prívlastku a jeho väzbe. Je na to jednoduchý dôvod: v rečových prejavoch môžeme neraz zachytiť chybné skloňovanie zhodného prívlastku v postpozícii, čiže keď stojí za nadradeným, určovaným podstatným menom. Ukážeme si to na niektorých formuláciách vybratých z publicistických textov. Jednou… pokračuj

Používanie mäkkého ľ v slovenčine

O slovenčine s obľubou hovoríme, a rovnako radi o nej počúvame, že je to ľubozvučný jazyk. Jej ľubozvučnosť sa spája s melodickosťou dosahovanou najmä mäkkosťou spoluhlások. Prispieva k tomu aj spoluhláska ľ ako mäkký náprotivok tvrdej spoluhlásky l (vyskytuje sa aj v samom slove ľubozvučný či ľubozvučnosť). Napriek tomu, že sme na… pokračuj

Písanie niektorých prevzatých slov latinského pôvodu

Popri domácich slovách významnú časť slovnej zásoby slovenčiny tvoria prevzaté slová. Spomedzi nich sú početne zastúpené slová grécko-latinského pôvodu. Mnohé z nich sa používajú ako odborné výrazy. Pre tých z nás, ktorí sme už neabsolvovali kedysi povinnú stredoškolskú latinčinu, môžu niektoré takéto slová spôsobovať pravopisné problémy. … pokračuj

Ako čítame skratku OTP

Aj minulý rok náš život ovplyvňovala pandémia. O jej prieniku do nášho jazyka sme v Quarku písali niekoľkokrát: v príspevku o slove koronavírus, o správnom pomenovaní ochrany pred infekciou rúško či o hovorovom názve mobilných odberových miest momka, vytvorenom z iniciálovej skratky MOM. V tomto príspevku si povieme o čítaní… pokračuj

Používanie prídavných mien susedský a susedný

Podnetom na náš príspevok bola veta zachytená v éteri Deje sa to aj v našich susedských krajinách. Pozastavili sme sa v nej nad slovným spojením v susedských krajinách. Rozhodli sme sa posvietiť si na jeho používanie v jazykovej praxi, a tak sme nazreli do textového korpusu Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra… pokračuj

Prečo nie je dozadu ako dozadu

Pár týždňov dozadu sa v Bratislave odštartovala výstavba jedného z najdrahších projektov na Slovensku. Niečo sa vám na tejto vete nepozdáva? Máte pravdu. V citovanej vete sa nevhodne použila v časovom význame príslovka dozadu. Nevhodne preto, že príslovkou dozadu sa v slovenčine vyjadruje miestny význam. Tak sa charakterizuje… pokračuj

Určenie rodu iniciálových skratiek

V minulom čísle sme sa venovali iniciálovým skratkám, ich výslovnosti a skloňovaniu. V tomto príspevku sa pozrieme bližšie na ich rod. S rodom súvisí výber prídavných mien, príčastí i časovanie slovies v minulom čase, s ktorými sa skratky spájajú. Kľúčom na určovanie rodu iniciálových skratiek býva nadradené slovo zloženého názvu, z ktorého je… pokračuj