Význam a používanie prídavného mena prorodinný

V jazykovej praxi sa v ostatnom čase môžeme v elektronických a tlačených médiách či v prejavoch politikov častejšie stretnúť s prídavným menom prorodinný, napríklad: Tento návrh je výrazne prorodinný… – V roku 2008 išlo v rámci rezortu najmä o zákony podporujúce koncepciu prorodinnej politiky na Slovensku… – Podporujú rodinu a prorodinnú agendu a jej… pokračuj

Pravopis skratky Wi-Fi, resp. jej variantných podôb

V jazykovej praxi sa v písomnej komunikácii používa až osem variantov skratky či skratkového slova Wi-Fi, ktorými sa (ako uvádzajú niektoré pramene) pomenúva súbor štandardov pre bezdrôtové lokálne siete slúžiaci na bezdrôtové pripojenie prenosných zariadení. Okrem podoby Wi-Fi písanej so spojovníkom a s veľkým začiatočným písmenom v každej časti… pokračuj

Pravopis zloženého prídavného mena tepelno-technický, resp. tepelnotechnický

V jazykovej praxi sa používajú dve pravopisné podoby zloženého prídavného mena, ktorých odvodzovacím základom je prídavné meno tepelný a podstatné meno technika, a to podoba písaná bez spojovníka,tepelnotechnický, a podoba písaná so spojovníkom, tepelno-technický. Dostali sme otázku, ktorá z uvedených podôb je náležitá. Na internetových stránkach sme našli slovné spojenia… pokračuj

Používanie výrazov stornovací poplatok a storno poplatok

Dostali sme otázku či prídavné meno stornovací v slovnom spojení stornovací poplatok s významom „poplatok, ktorý musí určitý subjekt uhradiť pri zrušení vopred objednanej služby“, je spisovné a či v rovnakom význame možno používať aj slovné spojenie storno poplatok. Prídavné meno stornovací sa neuvádza ani v Pravidlách slovenského pravopisu (3. vyd., 2000), ani… pokračuj

Krása matematiky je skrytá

Hovoríme s doc. RNDr. Danielou Velichovou, CSc., mim. prof., vedúcou Ústavu matematiky a fyziky na Strojníckej fakulte STU v Bratislave. Srbská matematička Desanka Trbuhovićová-Gjurićová vo svojej knihe Ve stínu Alberta Einsteina tvrdí o Einsteinovej prvej žene Mileve Marićovej, že hoci spolupracovala na kľúčových manželových prácach… pokračuj

Význam a používanie slov spinka a sponka

V jazykovej praxi sa na pomenovanie kancelárskej pomôcky na spájanie spisov zhotovenej z drôtika a novšie aj z plastu používajú slová spinka aj sponka, napr. kancelárska spinka, kovová spinka, plastová spinka, resp. kancelárska sponka, kovová sponka, plastová sponka. O slovách spinka a sponka treba hneď povedať, že sú to plne spisovné… pokračuj

Význam a používanie prídavných mien ojazdený a jazdený

V jazykovej praxi, najmä v inzertných rubrikách novín a časopisov, v reklamných textoch a pod., vo funkcii zhodného prívlastku sa často používa slovo jazdený v spojeniach ako jazdené auto, jazdený bicykel, jazdený motocykel, jazdené vozidlo, ale aj jazdené pneumatiky atď. Časť používateľov slovenčiny prijíma používanie tohto slova s istými rozpakmi a uprednostňuje… pokračuj

Používanie slov snímka a snímok

V jazykovej praxi sa stretáme s dvomi podobami podstatného mena pomenúvajúceho obraz vzniknutý pôsobením svetla na film alebo na nejakú fóliu vo fotografickom, resp. v inom prístroji, a to s podstatným menom ženského rodu snímka, napr. letecká snímka, röntgenová snímka, satelitná snímka, a s podstatným menom mužského rodusnímok, t. j.… pokračuj

Tvorenie a používanie slovesa zoponovať a jeho odvodenín

V jazykovej praxi sa v súčasnosti stretáme so slovesom zoponovať, s trpným príčastím, resp. prídavným menomzoponovaný a so slovesným podstatným menom zoponovanie, napr. Každú zmenu každého paragrafu treba dôkladne premyslieť, dôkladne  zoponovať. – Strana doplní, zoponuje a vyhodnotí kritériá… – Do konca mája 2000 bude vypracovaná a zoponovaná záverečná správa… – Zoponované návrhy by sa… pokračuj