Tvorenie, význam a používanie slova kazítko

V uplynulých mesiacoch sa v médiách veľa hovorilo o tom, že niektorí výrobcovia najmä elektrických spotrebičov a elektronických výrobkov zámerne umiestňujú do výrobkov súčiastky, ktoré skracujú ich životnosť, a to spravidla krátko po uplynutí záručnej lehoty. Takéto praktiky údajne evidujú v niektorých štátoch Európskej únie a napríklad vo Francúzsku túto problematiku upravili… pokračuj

Pravopis názvov Transylvánia a Transilvánia

V Pravidlách slovenského pravopisu (2013; ďalej PSP) sa uvádza geografický názov Transylvánia a prídavné menotransylvánsky s tvrdým y. V tejto pravopisnej podobe sa názov prevzal zo 6. zväzku Slovníka slovenského jazyka (ďalej SSJ) z roku 1968 z časti Zemepisné názvy. Vo 4. zväzku SSJ je takisto heslo Transylvánia s výkladom „kraj… pokračuj

Význam a používanie slov odtlačok a otlačok

V jazykovej praxi sa môžeme stretnúť so slovnými spojeniami otlačok prsta, otlačok ruky, otlačok chodidla, otlačok zubov, otlačok pečiatky, otlačok pneumatiky, otlačok topánky, ale aj so slovnými spojeniami odtlačok prsta, odtlačok ruky, odtlačok chodidla, odtlačok zubov, odtlačok pečiatky, odtlačok pneumatiky, odtlačok topánky (porov. okrem iného aj doklady na internetových stránkach). Vynára sa… pokračuj

Utvorenie, význam a používanie prídavného mena časozberný

Dostali sme otázku, aký je správny preklad anglického výrazu time lapse (angl. time „čas“, lapse „časový úsek, časový interval; zdržanie, prestávka“) do slovenčiny, ktorý sa často píše so spojovníkom v podobe time-lapse, lebo slovo časozberný, s ktorým sa spytujúci v tejto súvislosti stretáva, nenašiel v onlineovom slovníku. Spytujúcemu sa išlo o to, ako… pokračuj

Geografické názvy Monica, Monický potok a Monosa, Monoský potok

Významný slovenský archeológ prof. Václav Furmánek z Archeologického ústavu SAV, ktorý v rokoch 1969 až 1974 v Radzovciach v Lučenskom okrese skúmal žiarové pohrebisko pilinskej a kyjatickej kultúry z bronzovej doby (z obdobia rokov 1400 až 800 pred Kristom) patriace k najväčším objaveným pohrebiskám z tohto obdobia, sa obrátil na Názvoslovnú komisiu Úradu geodézie,… pokračuj

Tvorenie, význam a používanie slova konzervant

V súčasnosti sa nezriedka stretáme so slovom konzervant napríklad v takýchto výpovediach: Konzervant je látka zamedzujúca vzniku mikroorganizmov a predlžujúca trvanlivosť potravín. – Už tisícky rokov ľudia využívajú soľ ako konzervant potravín, najmä mäsa. – Kyselina sorbová je konzervant, je vhodná najmä, ak plánujete sirup… pokračuj

Skloňovanie podstatných mien typu gazdiná

V slovnej zásobe slovenčiny je niekoľko podstatných mien ženského rodu zakončených na príponu -ná, resp. -ovná, ktoré sú utvorené od mužských životných podstatných mien a ktorými sa označujú príbuzenské vzťahy, napr. stryná, švagriná, testiná, ujčiná, ktorými sa označujú príslušníčky šľachty z feudálneho obdobia alebo príslušníčky panovníckych kruhov, ako sú cárovná, cisárovná, kňažná… pokračuj

Skloňovanie slov typu bongo a dingo

V slovnej zásobe slovenčiny máme niekoľko prevzatých slov zakončených na slabiku -go. Jednak sú to názvy vecí v širokom chápaní, ako sú indigo (tmavomodré farbivo, resp. kopírovací papier), kargo (prepravovaná zásielka),mango (dužinatý plod mangovníka), tágo (biliardová palica), tango (spoločenský tanec), jednak názvy zvierat, resp. vtákov, ako sú… pokračuj