Tvorenie a používanie slovesa zoponovať a jeho odvodenín

V jazykovej praxi sa v súčasnosti stretáme so slovesom zoponovať, s trpným príčastím, resp. prídavným menomzoponovaný a so slovesným podstatným menom zoponovanie, napr. Každú zmenu každého paragrafu treba dôkladne premyslieť, dôkladne  zoponovať. – Strana doplní, zoponuje a vyhodnotí kritériá… – Do konca mája 2000 bude vypracovaná a zoponovaná záverečná správa… – Zoponované návrhy by sa… pokračuj

Používanie pasívnych konštrukcií

Najmä v odborných a administratívnych textoch sa stretáme s vetami, v ktorých sa nekladie dôraz na pôvodcu deja, ale na cieľ deja alebo dokonca sa pôvodca deja ani neuvádza. Podmetom vo vete potom nie je pôvodca deja, ale stáva sa ním cieľ deja. V takom prípade hovoríme o pasívnych vetných konštrukciách.… pokračuj

Aký je význam a používanie slov kalamár a kalmár?

V jazykovej praxi sa stretáme s používaním niektorých slov vo významoch, ktoré sa neuvádzajú v slovníkoch, pretože na ich vyjadrenie sa má používať iný lexikálny prostriedok. Takáto zámena vo výbere vhodného slova môže spôsobovať šumy v komunikácii, vzájomné neporozumenie komunikujúcich. Napríklad na internetových stránkach si môžeme prečítať vety… pokračuj

Význam a používanie slov “ostatný” a “posledný”

Medzi používateľmi slovenčiny niekedy vznikajú diskusie o tom, či je správne slovo ostatný v slovných spojeniach ako ostatný deň roka, v ostatnom čase, nadišla jeho ostatná hodina, toto sú moje ostatné peniaze, chodí otrhaný ako ostatný žobrák, či by sa v uvedených spojeniach nemalo používať slovo posledný. Niektorí… pokračuj

Používanie slov ODKALISKO a ODKALIŠTE

V jazykovej praxi sa v súčasnosti nezriedka stretáme so slovom odkalisko, napr. Odkalisko je nepriepustne uzavreté, čo zamedzuje vnikaniu zrážkovej vody. – Ochranári tvrdia, že odkalisko pri Komárne je nebezpečné. – Zaplavenie Kolontáru a okolia jedovatými kalmi z neďalekého odkaliska je rozsiahlou ekologickou haváriou v dejinách Maďarska. (Citované doklady sú… pokračuj

Význam a používanie slovesa ZASLEPIŤ

V Krátkom slovníku slovenského jazyka (4. vyd. z roku 2003; ďalej KSSJ) sa pri dokonavom slovese zaslepiť uvádza význam „zbaviť schopnosti správne posudzovať javy“ a dokladové spojenia sláva mu zaslepila zrak; (byť) zaslepený hnevom, sľubmi. Pri slovese zaslepiť je aj nedokonavé sloveso zaslepovať. V súčasnej jazykovej praxi sa… pokračuj

Zložené prídavné mená utvorené z číslovky a podstatného mena OS

V odbornom vyjadrovaní sa vyskytuje potreba pomenovať stroje, prístroje, súčiastky a pod. majúce jednu alebo viac osí, teda potreba zložených prídavných mien utvorených z číslovky a z podstatného mena os so všeobecným významom „majúci toľko osí, koľko sa uvádza v prvej časti zloženého slova“. V jazykovej praxi sa stretáme s podobami prídavných… pokračuj

Používanie slovného spojenia DCÉRINA SPOLOČNOSŤ

Výrobná, obchodná alebo iná spoločnosť, ktorá založí ďalšiu spoločnosť (alebo aj ďalšie spoločnosti) a zvyčajne má v nej podiel a kontroluje ju, nazýva sa materská spoločnosť. V jazykovej praxi sa na pomenovanie spoločnosti založenej materskou spoločnosťou niekedy používa slovné spojenie dcérina spoločnosť. Uvedieme doklady z internetu: Inwatech, dcérina spoločnosť holdingu Rial… pokračuj