Význam a používanie slov spinka a sponka

V jazykovej praxi sa na pomenovanie kancelárskej pomôcky na spájanie spisov zhotovenej z drôtika a novšie aj z plastu používajú slová spinka aj sponka, napr. kancelárska spinka, kovová spinka, plastová spinka, resp. kancelárska sponka, kovová sponka, plastová sponka. O slovách spinka a sponka treba hneď povedať, že sú to plne spisovné… pokračuj

Význam a používanie prídavných mien ojazdený a jazdený

V jazykovej praxi, najmä v inzertných rubrikách novín a časopisov, v reklamných textoch a pod., vo funkcii zhodného prívlastku sa často používa slovo jazdený v spojeniach ako jazdené auto, jazdený bicykel, jazdený motocykel, jazdené vozidlo, ale aj jazdené pneumatiky atď. Časť používateľov slovenčiny prijíma používanie tohto slova s istými rozpakmi a uprednostňuje… pokračuj

Používanie slov snímka a snímok

V jazykovej praxi sa stretáme s dvomi podobami podstatného mena pomenúvajúceho obraz vzniknutý pôsobením svetla na film alebo na nejakú fóliu vo fotografickom, resp. v inom prístroji, a to s podstatným menom ženského rodu snímka, napr. letecká snímka, röntgenová snímka, satelitná snímka, a s podstatným menom mužského rodusnímok, t. j.… pokračuj

Tvorenie a používanie slovesa zoponovať a jeho odvodenín

V jazykovej praxi sa v súčasnosti stretáme so slovesom zoponovať, s trpným príčastím, resp. prídavným menomzoponovaný a so slovesným podstatným menom zoponovanie, napr. Každú zmenu každého paragrafu treba dôkladne premyslieť, dôkladne  zoponovať. – Strana doplní, zoponuje a vyhodnotí kritériá… – Do konca mája 2000 bude vypracovaná a zoponovaná záverečná správa… – Zoponované návrhy by sa… pokračuj

Používanie pasívnych konštrukcií

Najmä v odborných a administratívnych textoch sa stretáme s vetami, v ktorých sa nekladie dôraz na pôvodcu deja, ale na cieľ deja alebo dokonca sa pôvodca deja ani neuvádza. Podmetom vo vete potom nie je pôvodca deja, ale stáva sa ním cieľ deja. V takom prípade hovoríme o pasívnych vetných konštrukciách.… pokračuj

Aký je význam a používanie slov kalamár a kalmár?

V jazykovej praxi sa stretáme s používaním niektorých slov vo významoch, ktoré sa neuvádzajú v slovníkoch, pretože na ich vyjadrenie sa má používať iný lexikálny prostriedok. Takáto zámena vo výbere vhodného slova môže spôsobovať šumy v komunikácii, vzájomné neporozumenie komunikujúcich. Napríklad na internetových stránkach si môžeme prečítať vety… pokračuj

Význam a používanie slov “ostatný” a “posledný”

Medzi používateľmi slovenčiny niekedy vznikajú diskusie o tom, či je správne slovo ostatný v slovných spojeniach ako ostatný deň roka, v ostatnom čase, nadišla jeho ostatná hodina, toto sú moje ostatné peniaze, chodí otrhaný ako ostatný žobrák, či by sa v uvedených spojeniach nemalo používať slovo posledný. Niektorí… pokračuj

Používanie slov ODKALISKO a ODKALIŠTE

V jazykovej praxi sa v súčasnosti nezriedka stretáme so slovom odkalisko, napr. Odkalisko je nepriepustne uzavreté, čo zamedzuje vnikaniu zrážkovej vody. – Ochranári tvrdia, že odkalisko pri Komárne je nebezpečné. – Zaplavenie Kolontáru a okolia jedovatými kalmi z neďalekého odkaliska je rozsiahlou ekologickou haváriou v dejinách Maďarska. (Citované doklady sú… pokračuj