Pravopis skratky Wi-Fi, resp. jej variantných podôb

V jazykovej praxi sa v písomnej komunikácii používa až osem variantov skratky či skratkového slova Wi-Fi, ktorými sa (ako uvádzajú niektoré pramene) pomenúva súbor štandardov pre bezdrôtové lokálne siete slúžiaci na bezdrôtové pripojenie prenosných zariadení. Okrem podoby Wi-Fi písanej so spojovníkom a s veľkým začiatočným písmenom v každej časti… pokračuj

Pravopis zloženého prídavného mena tepelno-technický, resp. tepelnotechnický

V jazykovej praxi sa používajú dve pravopisné podoby zloženého prídavného mena, ktorých odvodzovacím základom je prídavné meno tepelný a podstatné meno technika, a to podoba písaná bez spojovníka,tepelnotechnický, a podoba písaná so spojovníkom, tepelno-technický. Dostali sme otázku, ktorá z uvedených podôb je náležitá. Na internetových stránkach sme našli slovné spojenia… pokračuj

Používanie výrazov stornovací poplatok a storno poplatok

Dostali sme otázku či prídavné meno stornovací v slovnom spojení stornovací poplatok s významom „poplatok, ktorý musí určitý subjekt uhradiť pri zrušení vopred objednanej služby“, je spisovné a či v rovnakom význame možno používať aj slovné spojenie storno poplatok. Prídavné meno stornovací sa neuvádza ani v Pravidlách slovenského pravopisu (3. vyd., 2000), ani… pokračuj

Význam a používanie slov spinka a sponka

V jazykovej praxi sa na pomenovanie kancelárskej pomôcky na spájanie spisov zhotovenej z drôtika a novšie aj z plastu používajú slová spinka aj sponka, napr. kancelárska spinka, kovová spinka, plastová spinka, resp. kancelárska sponka, kovová sponka, plastová sponka. O slovách spinka a sponka treba hneď povedať, že sú to plne spisovné… pokračuj

Význam a používanie prídavných mien ojazdený a jazdený

V jazykovej praxi, najmä v inzertných rubrikách novín a časopisov, v reklamných textoch a pod., vo funkcii zhodného prívlastku sa často používa slovo jazdený v spojeniach ako jazdené auto, jazdený bicykel, jazdený motocykel, jazdené vozidlo, ale aj jazdené pneumatiky atď. Časť používateľov slovenčiny prijíma používanie tohto slova s istými rozpakmi a uprednostňuje… pokračuj

Používanie slov snímka a snímok

V jazykovej praxi sa stretáme s dvomi podobami podstatného mena pomenúvajúceho obraz vzniknutý pôsobením svetla na film alebo na nejakú fóliu vo fotografickom, resp. v inom prístroji, a to s podstatným menom ženského rodu snímka, napr. letecká snímka, röntgenová snímka, satelitná snímka, a s podstatným menom mužského rodusnímok, t. j.… pokračuj

Tvorenie a používanie slovesa zoponovať a jeho odvodenín

V jazykovej praxi sa v súčasnosti stretáme so slovesom zoponovať, s trpným príčastím, resp. prídavným menomzoponovaný a so slovesným podstatným menom zoponovanie, napr. Každú zmenu každého paragrafu treba dôkladne premyslieť, dôkladne  zoponovať. – Strana doplní, zoponuje a vyhodnotí kritériá… – Do konca mája 2000 bude vypracovaná a zoponovaná záverečná správa… – Zoponované návrhy by sa… pokračuj

Používanie pasívnych konštrukcií

Najmä v odborných a administratívnych textoch sa stretáme s vetami, v ktorých sa nekladie dôraz na pôvodcu deja, ale na cieľ deja alebo dokonca sa pôvodca deja ani neuvádza. Podmetom vo vete potom nie je pôvodca deja, ale stáva sa ním cieľ deja. V takom prípade hovoríme o pasívnych vetných konštrukciách.… pokračuj

Aký je význam a používanie slov kalamár a kalmár?

V jazykovej praxi sa stretáme s používaním niektorých slov vo významoch, ktoré sa neuvádzajú v slovníkoch, pretože na ich vyjadrenie sa má používať iný lexikálny prostriedok. Takáto zámena vo výbere vhodného slova môže spôsobovať šumy v komunikácii, vzájomné neporozumenie komunikujúcich. Napríklad na internetových stránkach si môžeme prečítať vety… pokračuj