Písanie veľkých písmen v astronomickej terminológii

Hoci o slnku vieme veľa, zďaleka nie všetko. A niekedy nás dokáže zaskočiť aj taká banálna otázka, ako je písanie slova slnko/Slnko. Nebeské teleso vyžarujúce svetlo a teplo sa v súčasnej spisovnej slovenčine nazýva slnko. Pôvodnejší názov slnce (staroslovienske slъnьce), ku ktorému v 17. storočí pribudlo synonymum slnko, sa… pokračuj

Niektoré nesklonné podstatné mená

Preberanie cudzích slov je zložitý proces a dokonca ani pri podobných slovách neprebieha zakaždým rovnako. Dnes sa zameriame na cudzie výrazy, ktoré si v našej slovnej zásoby našli miesto napriek tomu, že prešli len miernym zdomácňovacím procesom (prípadne zostali v pôvodnej podobe) a sú nesklonné.… pokračuj

Písanie zložených podstatných a prídavných mien

Do nášho jazyka neustále pribúdajú zložené slová s prvou časťou, tzv. prefixoidom, polopredponou, cudzieho pôvodu, napríklad anti- (antihmota, antivírusový), auto- (autoimunita, autoportrét, autoimunitný), bio- (bioolej, bioprodukt, biochov, biopotraviny, bioovocie, biomäso, biopotravinový), eko- (ekosystém, ekoturistika, ekofilm, ekokampaň, ekokoža, ekotyp, ekopríspevok), euro- (eurominca, europoslanec, europarlament), ex- (exmanžel,… pokračuj

Správne používanie slova rúško

V posledných týždňoch sa v dôsledku pandémie koronavírusu zmenil náš život, svet sa zastavil a my všetci sme sa museli prispôsobiť novej situácii. Jedným z opatrení na zabránenie šírenia vírusu sa stala nevyhnutnosť nosenia ochrany tváre a jej pomenovanie bolo dôvodom viacerých otázok, ktoré prišli… pokračuj

Pomenovania súvisiace s novým vírusom

Pri vytváraní alebo preberaní pomenovaní nových reálií sa spočiatku objavuje v jazyku viacero foriem. Používanie niektorých z nich môže pretrvávať dlhodobo. Napríklad slovo džem sa v slovenčine ustálilo v tejto zdomácnenej podobe, pôvodne písaná podoba jam sa nepoužíva. No pomenovanie jedného z osobitných typov hudby… pokračuj

Dostupné jazykové zdroje a jazykové poradenstvo v súčasnosti

Nielen v časopise Quark, ale aj v niektorých ďalších médiách (tlačených, internetových, rozhlasových) sa nachádzajú pravidelné jazykové rubriky, v ktorých sa čitatelia či poslucháči dozvedajú potrebné informácie o jednotlivých jazykových javoch, o správnom písaní alebo celkovo o používaní slov, slovných spojení a iných jazykových prostriedkov súčasnej slovenčiny.… pokračuj

Zložené slová s prvou časťou pol- a polo-

V slovnej zásobe slovenčiny máme zložené podstatné mená a zložené prídavné mená s prvou časťou pol-, ale aj s prvou časťou polo-. Niektorým používateľom jazyka robí problémy náležité rozlíšenie, kedy sa má použiť zložené podstatné meno, resp. zložené prídavné meno s prvou časťou pol- a… pokračuj

Súčasný názov Macedónska a odvodeniny od tohto názvu

Názov Macedónska, jednej z republík bývalej Juhoslávie, po osamostatnení v roku 1991 prešiel rozličnými premenami. Kým ako súčasť Juhoslávie v osemdesiatych rokoch minulého storočia mala republika oficiálny názov v slovenčine Macedónska socialistická republika (v macedónčine Socialistička republika Makedonija) a skrátený názov Macedónsko (Makedonija), po vzniku samostatného štátu mala oficiálny názov… pokračuj