Ako chrániť dospievajúcich pred nástrahami internetu?

Mladí ľudia priznávajú, že sa na internete stretávajú s obťažovaním, prenasledovaním, s takzvaným sextingom, kyberšikanou a kybergroomingom. Včas môžu zasiahnuť práve pedagógovia a pomáha im v tom vzdelávací portál cyberhelp.eu. Druhý deň druhého týždňa druhého mesiaca v roku sa na celom svete koná Deň bezpečnejšieho internetu. Pri tejto príležitosti sa 11. – 12. februára stretne medzinárodný tím pod hlavičkou nemeckej…

Obdivuhodné putovanie rysa Ľuba

Pre rysieho kocúra Ľuba má pojem domov pomerne široký význam. Nie je ním jedna horská dolina, ba ani celé pohorie. Od minulého októbra bol fotopascami zachytený v troch geomorfologických celkoch na pomedzí Česka, Slovenska a Poľska. Konkrétne v Javorníkoch, v Kysuckej vrchovine a v Kysuckých Beskydách na ploche väčšej než 300 km2 (30 tisíc hektárov). Unikátne dáta sa podarilo získať vďaka…

Sci-fi poviedka

   Jedným z finálových príspevkov trinásteho ročníka súťaže sci-fi, fantasy a hororových poviedok od slovenských autorov Martinus Cena Fantázie 2015 je aj nasledujúca poviedka. Úryvok poviedky priniesol februárový Quark, tu si ju môžete prečítať celú. Celkovým víťazom súťaže sa stal stal Janko Iša z Bratislavy s hororom Kladivák.   Oceľové oči  Dvom čarovným krásnym očiam stal som sa otrokom, čo ja teraz pre…

Štatistiky SK-NICu za rok 2015

Štatistiky SK-NICu za rok 2015: správca národnej domény eviduje viac ako 336-tisíc domén a najviac ich začína na písmeno S. Za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. SK-NIC, a.s., pôsobí na Slovenskom trhu 20 rokov a v súčasnosti eviduje viac ako 336-tisíc internetových domén s koncovkou .sk, čo je viac ako 4% prírastok oproti roku 2014. SK-NIC,…

Odovzdanie protipovodňovej stavby na toku Bystrica

Od roku 1996 sa v Novej Bystrici vyskytli povodne osemkrát a spôsobili miliónové škody. Do používania odovzdajú zregulovaný tok, vrátane oporných múrov a spevnených svahov v dĺžke takmer jedného kilometra, ktorý ochráni obec pred storočnou vodou. Celkové náklady na dielo boli viac ako 4 milióny 155 tisíc eur, z toho vyše štyri milióny zaplatili zdroje Európskej únie a štátneho rozpočtu….

Smartfóny nás držia hore účinejšie než kofeín

Ved­ci uve­rej­ni­li už nie­koľ­ko štú­dií o tom, ako smar­tfó­ny, tab­le­ty a po­čí­ta­če ov­plyv­ňu­jú náš spá­nok. Tie­to za­ria­de­nia vy­ža­ru­jú tak­zva­né mod­ré svet­lo, kto­ré na­rú­ša fun­kciu me­la­to­ní­nu, hor­mó­nu spán­ku. Emi­to­va­né mod­ré svet­lo spô­so­bu­je, že ob­ra­zov­ka tých­to za­ria­de­ní je či­ta­teľ­ná aj za naj­jas­nej­šie­ho dňa. No v no­ci, keď je oko­lie tma­vé, mo­zog si mod­ré svet­lo vy­kla­dá ako den­né svet­lo a zni­žu­je pro­duk­ciu me­la­to­ní­nu…

Krvný test na odhalenie rakoviny

Di­ag­nos­ti­ka ra­ko­vi­ny v ra­nom štá­diu mô­že byť v prie­be­hu nas­le­du­jú­cich pár ro­kov o nie­čo jed­no­duch­šia. Bio­tech­nic­ká spo­loč­nosť Illu­mi­na pra­cu­je na re­vo­luč­nom kr­vnom tes­te, kto­ré­ho vý­sled­kom má byť lac­ný a naj­mä efek­tív­ny spô­sob sek­ve­no­va­nia DNA. Star­tup s náz­vom GRAIL už sti­hol na svoj štart vy­zbie­rať 100 mi­lió­nov USD. Naj­väč­ší po­diel v ňom má spo­mí­na­ná fir­ma Illu­mi­na, no me­dzi in­ves­tor­mi mož­no náj­sť me­ná ako…

Februárový Quark

Nové číslo Quarku opäť láka zaujímavým obsahom: Digitálne slnečné hodiny Obdivuhodné plody a semená rastlín Blízke nakupovanie tretieho druhu Architektúra je dialóg Najstaršia generácia hviezd Miznúca vzácnosť Odhaľovanie kozmickej minulosti Musíme sa ešte vždy báť azbestu? Cestný detektor lži Naučili počítače učiť sa Kalifornský rýchlovlak Dom so zjazdovkou Stromy ako liek Svet mikróbov Skamenelé stopy života a ďalšie skvelé články. Nenechajte…

Pre čitateľov

Čítanie akademickej literatúry asi nepatrí medzi najobľúbenejšie koníčky. Ale nebyť kníh ako je Hawkingova “Stručná história času” alebo “Druhé pohlavie” od Simone De Beauvoir, nechápali by sme vesmír ani rovnoprávnosť. Denník Guardian minulú jeseň vyhlásil anketu o dvadsať najvplyvnejších akademických kníh všetkých čias. V rebríčku sa umiestnil Einsteinov Zmysel relativity, Kritika čistého rozumu od Immanuela Kanta, základné dielo multikulturalizmu – Orientalizmus od Edwarda Saida alebo Komunistický manifest Marxa a Engelsa. Server Open…

Rozbieha sa ďalší ročník Turnaja mladých fyzikov

Turnaj mladých fyzikov je tímová súťaž v dlhodobom riešení prevažne experimentálnych úloh. Na rozdiel od iných súťaží, 17 úloh je vopred vybraných medzinárodným tímom odborníkov a zverejnených v priebehu leta. Nachádzajú sa medzi nimi úlohy z rôznych oblastí fyziky, od jednoduchých mechanických úloh až po zložité z oblasti elektriny, magnetizmu či fyziky kontinua. Úlohy sú koncipované tak, aby umožňovali riešenie…