Tableta umožňujúca prijímať lepok

Túž­ba ka­nad­ské­ho far­ma­ko­ló­ga menom Hoon Sunwoo z Al­ber­tskej uni­ver­zi­ty poz­vať svoj­ho ka­ma­rá­ta na pi­vo bo­la až na­toľ­ko sil­ná, že de­sať ro­kov svoj­ho ži­vo­ta za­svä­til hľa­da­niu účinné­ho rie­še­nia. Po­da­ri­lo sa mu vy­vi­núť špe­ciál­nu tab­let­u, kto­rá umož­ní celiatikom pochut­nať si na čom­koľ­vek bez komplikácií. Zá­zrač­ná tab­let­ka ob­sa­hu­je proti­lát­ky z va­ječných žĺtkov, kto­ré do­ká­žu oba­liť le­pok po­čas jeho pre­chodu trá­via­cim trak­tom. Tab­let­u je…

Končí sa platnosť Moorovho zákona?

Pol sto­ro­čia tech­no­ló­gia nap­re­do­va­la pod­ľa Moo­rov­ho zá­ko­na, teda po­čet tran­zis­to­rov na in­teg­ro­va­nom ob­vo­de sa kaž­dé dva ro­ky zdvoj­ná­so­bil, čím sa zdvoj­ná­so­bil aj výpočto­vý vý­kon. Šéf In­te­lu Brian Kr­za­nich však v roz­ho­vo­re pre Fi­nan­cial Ti­mes varoval, že plat­nosť tohto zákona sa mož­no chý­li ku kon­cu. Za pos­led­ných osem ro­kov In­tel dodr­žia­val cyk­lus tik-tak pri svo­jich pro­duk­to­vých ver­ziách – tik zna­me­nal zmen­še­nie…

Vizualizácia hudby ako bonus

Spoločnosť Sony testovala akustický výkon svojho nového veľmi výkonného domáceho audiosystému MHC – V7D pomocou vizualizácie hitu Hideaway od Kieszy. Vzniklo pritom video s rytmickým tancom piesku, tekutiny aj farby. Vizuálny efekt zvukových frekvencií prvýkrát opísal v roku 1680 Robert Hooke vo svojej štúdii o vizualizáciu zvuku. Nastáva väčšinou rozmiestnením častíc na vibrujúcich doskách alebo membránach. Akustické vodné útvary vznikajú pomocou…

Nová oceľ — ľahšie a bezpečnejšie autá

Materiály sa vyznačujú tým, že s rastúcou pevnosťou sa znižuje ich tvarovateľnosť. Toto pravidlo platí aj pri oceliach, ale vďaka vývoju progresívnych vysokopevných ocelí s tzv. TRIP efektom sa darí súčasne zvyšovať ich pevnosť aj tvarovateľnosť. Výrobcovia áut sa snažia znížiť hmotnosť nových modelov aj pre čoraz prísnejšie predpisy týkajúce sa emisií oxidu uhličitého. Najefektívnejším spôsobom, ako zmenšiť hmotnosť karosérie, je zvýšiť…

Bosna a Hercegovina

Divoké srdce západného Balkánu ukrýva najorientálnejšie hlavné mesto Európy, množstvo vodopádov, hlbokých roklín a skalnatých hôr. Stopy v kultúre Bosny a Hercegoviny (skrátene BiH) zanechala Osmanská ríša, rakúsko-uhorská monarchia, Juhoslávia i vojna zo začiatku 90. rokov minulého storočia   1. Bývalá juhoslovanská krajina si ponechala historický názov Bosna a Hercegovina. Hercegovinu nájdete v povodí rieky Neretvy (južné územia bližšie k Jadranskému…

Ilustrácia Sargent Group/University of Toronto Engineering

Výskumníci z Torontskej univerzity úspešne skombinovali dva rôzne materiály zo solárnych panelov, čím položili základ novej platformy technológie LED. Tím pod vedením profesora Teda Sargenta z oddelenia elektrického a počítačového inžinierstva našiel spôsob, ako vložiť silne luminiscenčné častice, nazvané koloidné kvantové bodky (CQD, kvantové bodky sú polovodičové nanokryštály), do perovskitu, minerálu kosoštvorcovej sústavy, ktorého lievikovité štruktúry dokážu usmerniť tok elektrónov ku…

Súťaž s portálom vedanadosah.sk

Rýchla súťaž, rýchla odpoveď rýchla výhra. Odpovedzte na súťažnú  otázku 9. kola: Ako si čajka udržiava teplo? Odpoveď na túto otázku a mnoho ďalších zaujímavostí nájdete na portáli http://vedanadosah.cvtisr.sk/ Odpoveď posielajte na odpovednik@quark.sk do 3. 8. 2015. Vyhrať môžete užitočné drobnosti. Tešíme sa na vaše odpovede.  

Voda v smartfóne

Čínska spoločnosť Xiaomi, špecializujúca sa na smarfóny, prichádza s čističkou vody Mi Water Purifier. Koncom minulého roka firma Xiaomi predstavila čističku vzduchu Mi Air Purifier, schopnú od­filtrovať zo vzdu­chu až 99,99 % prachových čas­tíc s veľ­kos­ťou pod 2,5 mik­ro­met­ra. Na ňu nadväzujúca čistička vody má rozmery 410 × 260 × 205 mm a obsahuje štyri rôzne filtre odstraňujúce pevné i…

Podozrivé linky na Facebooku

Výskumníci spoločnosti Eset v ostatných dňoch analyzovali niekoľko podozrivých liniek šíriacich sa medzi používateľmi Facebooku na Slovensku. Ako informovali analytici, pod odkazmi sa skrývajú videá, napr. video s názvom Kašlite na predsudky, ktoré používateľov láka na obrázok ženského pozadia v spodnej bielizni. Podľa zverejnených informácií viac ako 150 000 používateľov spomínané video zdieľalo na svojej časovej osi, pričom si nevedeli…

Šiesty zmysel operencov

Vtáky sú obdarené priam neuveriteľnou schopnosťou orientácie pri sťahovaní sa zo svojich hniezdisk na zimoviská v jeseni a rovnako tak pri návrate. Do vienka dostali od prírody neomylný navigačný systém – akýsi vnútorný kompas. Svoju trasu poznajú a s neuveriteľnou presnosťou doslova na centimetre potrafia na miesta svojich odvekých hniezdisk i tradičných zimovísk. Počas sťahovania zachvacuje vtáčích migrantov špecifická cestovná horúčka, ktorá dosahuje…