Astronauti na ISS zasadili kvety

Pod­ľa sprá­vy NA­SA ame­ric­ký as­tro­naut Kjell Lindgren ak­ti­vo­val na Me­dzi­ná­rod­nej ves­mír­nej sta­ni­ci ISS se­me­ná cí­nií. V rám­ci expe­ri­men­tu s náz­vom Veg­gie chce NA­SA pres­kú­mať mož­nosť pes­to­va­nia kve­tín vo ves­mí­re. V pr­vej čas­ti po­ku­su chcú as­tro­nau­ti zis­tiť, či sú kve­ty schop­né rásť v ta­kých­to pod­mien­kach, v dru­hej čas­ti po­tom chcú ove­riť pes­to­va­nie ras­tlín vhod­ných na kon­zu­má­ciu. Kon­krét­ne má ísť o ša­lát…

Prvá porézna kvapalina

Ved­ci z Queen’s Uni­ver­si­ty v Bel­fas­te vy­vi­nu­li kva­pa­li­nu, kto­rá má mo­le­ku­ly štruk­tú­ro­va­né ta­kým spô­so­bom, že v kva­pa­li­ne sú „di­ery”. Tie mô­žu ab­sor­bo­vať neob­vyk­le veľ­ké množ­stvo ply­nu. Ná­zor­ne si to mož­no pred­sta­viť ako špon­giu, kto­rá mô­že prú­diť ako vo­da. „Ma­te­riá­ly, kto­ré ob­sa­hu­jú tr­va­lé ot­vo­ry či pó­ry, sú tech­no­lo­gic­ky dô­le­ži­té. Pou­ží­va­jú sa na vý­ro­bu mno­hých pro­duk­tov od plas­to­vých fliaš až po ben­zín….

Skúšobné kabínky budúcnosti

Ra­di na­ku­pu­je­te ob­le­če­nie, no za­kaž­dým sa vám sta­ne, že po vy­stá­tí dl­hé­ho ra­du na ka­bín­ku zis­tí­te, že by ste pot­re­bo­va­li inú veľ­kosť ale­bo far­bu, no ako­by naschvál ne­má­te po­ru­ke ka­ma­rá­ta, kto­rý by vám ďal­ší kus od­evu na­šiel a pri­nie­sol? Ta­kú­to si­tuáciu sa roz­ho­dol vy­rie­šiť no­vý start-up Oak Labs z New Yor­ku. Pri­šiel s návr­hom inter­ak­tív­nej ka­bín­ky, kto­rá by zá­kaz­ní­kom maximál­ne…

Poškodenú pamäť je možné oživiť

Ame­ric­kým vo­jen­ským ved­com, pod­po­ro­va­ným fi­nan­čný­mi pros­tried­ka­mi DAR­PA, sa po­ra­di­lo zís­kať dô­ka­zy o tom, že ľud­skú pa­mäť mož­no pod­po­riť sti­mu­lá­ciou moz­gu za po­mo­ci im­plan­to­va­ných elek­tród. Na svoj vý­skum vy­uži­li pa­cien­tov tr­pia­cich ťaž­kou epi­lep­siou, kto­rí už rov­na­ké elek­tró­dy v moz­gu ma­jú. Tí to­tiž dôs­led­kom zá­chva­tov zvyk­nú má­vať poš­ko­de­né moz­go­vé tka­ni­vo, z čo­ho aj vy­plý­va­jú prob­lé­my s dl­ho­do­bou pa­mä­ťou. Ved­ci vy­chá­dza­jú z to­ho,…

Súťaž s portálom vedanadosah.sk

Rýchla súťaž, rýchla odpoveď, rýchla výhra. Odpovedzte na súťažnú  otázku 17. kola: Aké rozlíšenie v megapixeloch má ľudské oko? Odpoveď na túto otázku a mnoho ďalších zaujímavostí nájdete na portáli http://vedanadosah.cvtisr.sk/ Odpoveď posielajte na odpovednik@quark.sk do 6. 12. 2015. Vyhrať môžete užitočné drobnosti. Výhercom 16. kola sa stala Marta Hanusová z Kostolnej Vsi. Výherkyni blahoželáme! Tešíme sa na vaše odpovede.

Vplyv civilizačných ochorení na srdce

Pozvánka na prednášku: Ako ovplyvňujú civilizačné ochorenia našu odolnosť srdca proti ischémii? Vo štvrtok 26. 11. 2015 o 17.00 h príde do vedeckej kaviarne slovenská vedkyňa, uznávaná fyziologička a patofyziologička MUDr. Táňa Ravingerová, DrSc., z Ústavu výskumu srdca SAV. Bude hovoriť o tom, ako súčasné civilizačné ochorenia ovplyvňujú mechanizmy vlastnej odolnosti srdca proti ischémii a či sme schopní túto odolnosť znovu naštartovať. Ak sa chcete…

Indián v ohrození (nová teória vesmíru)

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti výnimočné divadelné predstavenie Indián v ohrožení (Nová teorie vesmíru) od HaDivadla Brno, ktoré môžete vidieť v Elektrárni Piešťany  vo štvrtok 26. novembra o 18:30. Kultová autorská inscenácia Jiřího Havelku je inšpirovaná Einsteinovou teóriou relativity a “myšlienkovým treskom”, ktorý teória vyvolala. Pred očami divákov overuje, čo tento objav v praxi znamená pre priestor a čas, v ktorom žijeme. Príďte sa zasmiať. Vstupenky si…

Robot poslíček

Pô­vod­ný za­kla­da­te­lia Sky­pu priš­li s no­vým za­ují­ma­vým vy­ná­le­zom, kto­rý by mal už bu­dú­ci rok spus­tiť re­vo­lú­ciu v lo­kál­nom roz­vo­ze pot­ra­vín. Auto­nóm­ny ro­bot me­nom Star­ship má 5- až 10-ná­sob­ne zní­žiť nák­la­dy spá­ja­jú­ce sa s do­náš­kou pot­ra­vín kon­co­vé­mu zá­kaz­ní­ko­vi. Ah­ti Hein­la a Ja­nus Friis v rám­ci svo­jej spo­loč­nos­ti Star­ship Tech­no­lo­gies vy­tvo­ri­li pro­to­typ ro­bo­ta, kto­rý by mal od­štar­to­vať no­vý, ce­no­vo vý­hod­ný do­ru­čo­va­cí sys­tém….

Príčina tmavnutia ľadu v Grónsku

Po ti­síc­ro­čia ľa­do­vý prík­rov Grón­ska od­rá­ža sl­neč­né svet­lo späť do ves­mí­ru. No sa­te­lit­né me­ra­nia z pos­led­ných ro­kov naz­na­ču­jú, že lesk­lý ľa­do­vý povrch čo­raz viac tem­nie. Tmav­nu­tie mô­že spô­so­biť, že ab­sor­bu­je viac sl­neč­né­ho tep­la, čím sa urých­li to­pe­nie ľa­du. Niek­to­ré štú­die naz­na­ču­jú, že ten­to „špi­na­vý ľad” ale­bo „tma­vý sneh” je spô­so­be­ný spa­dom zne­čis­te­nia z fo­síl­nych pa­lív a les­ných po­žia­rov. No­vá štú­dia…

Krátkodobé halucinácie po pozretí videa

Ma­li ste nie­ke­dy ha­lu­ci­ná­cie? Nie? Vďa­ka nas­le­du­jú­ce­mu vi­deu mô­že­te ha­lu­ci­no­gén­ny stav za­žiť na vlas­tnej ko­ži. Aj keď len na krát­ky čas. Sta­čí, ak si po­zrie­te vi­deo až do­kon­ca. Do­po­siaľ má viac ako 23 mi­lió­nov zhliad­nu­tí. Po­čas je­ho prie­be­hu sle­duj­te me­nia­ce sa pís­men­ká up­ros­tred a po skon­če­ní vi­dea sa poz­ri­te do mies­tnos­ti oko­lo se­ba. Čo na to ho­vo­rí­te? Video: https://www.youtube.com/watch?v=tVgOLWVYytM&feature=player_embedded Zdroj:…