Digitálna generácia

Dnešné deti sú prvou generáciou, ktorá využíva výdobytky informačných technológií ako bežnú súčasť života. Nezažili inú dobu a nedokážu posúdiť záťaž či dôsledky intenzívneho využívania týchto technológií. Dospelí však zmeny registrujú a cítia potrebu znižovať riziká ich vývoja. Vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) mapujeme vývin detí aj v súvislosti s využívaním internetu a sociálnych médií. Analýzou rozhovorov so 14- až…

Ráčiky v sírovodíku

Sotva voľným okom viditeľné vodné kôrovce patria medzi jedny z najhojnejších živočíchov na Zemi. Ako planktón hrajú kľúčovú úlohu v potravnom reťazci. Existuje viac ako 40- tisíc druhov kôrovcov a mnohé z nich ešte vždy nepoznáme. Slepí obyvatelia z jaskyne Ajalon v Izraeli: (a) Tethysbaena ophelicola (foto N. Ben Eliahu); (b) Typhlocaris ayyaloni (foto D. Darom); (c) Ayyalonia dimentmani (foto I. Naaman); (d) škorpión…

Laboratórium bezpečnosti pod patronátom ESET-u

Pres­trih­nu­tím di­er­nej pás­ky, kto­rá sa pred päť­de­sia­ti­mi rok­mi pou­ží­va­la na vkla­da­nie úda­jov do vte­daj­ších po­čí­ta­čov, ot­vo­ril  slo­ven­ský pre­zi­dent An­drej Kis­ka Vý­skum­né cen­trum ESET. Cen­trum je spo­loč­ným pro­jek­tom slo­ven­skej bez­peč­nos­tnej spo­loč­nos­ti ESET, Slo­ven­skej tech­nic­kej uni­ver­zi­ty (STU) a Uni­ver­zi­ty Ko­men­ské­ho v Bra­tis­la­ve (UK). Zľava: Generálny riaditeľ spoločnosti ESET Richard Marko, rektor Univerzity Komenského v Bratislave Karol Mičieta, prezident Andrej Kiska a rektor…

Krásny nový bioelektronanosvet

Nanotechnológie pomohli vytvoriť materiály s pórovitou 3D štruktúrou. Na takýto povrch sa zmestí omnoho viac molekúl a sú s ním aj lepšie spojené. Elektrochemické biosenzory založené na nanomateriáloch umožňujú stanoviť podiel glukózy v nápojoch či krvi, sú vhodné aj na určenie nežiaducich látok. Čoskoro budeme mať aj elektroniku na biopalivo. Bio Už od dávnych čias ľudia využívali mikroorganizmy pri výrobe alkoholických nápojov, kysnutí…

Významný slovenský archeológ prof. Václav Furmánek z Archeologického ústavu SAV, ktorý v rokoch 1969 až 1974 v Radzovciach v Lučenskom okrese skúmal žiarové pohrebisko pilinskej a kyjatickej kultúry z bronzovej doby (z obdobia rokov 1400 až 800 pred Kristom) patriace k najväčším objaveným pohrebiskám z tohto obdobia, sa obrátil na Názvoslovnú komisiu Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky s požiadavkou na zmenu geografických názvov Monica a Monický potok, používaných na mapách…

Svetový šampionát v klasickom lyžovaní priniesol divákom technologické novinky

Tohtoročné Majstrovstvá sveta v klasickom lyžovaní momentálne prebiehajú vo švédskom Falune. Od 18. februára do 1. marca a privítajú okolo 700 športovcov z takmer 60 krajín. Digitálnym partnerom týchto majstrostiev sa stal švédsky dodávateľ telekomunikačných technológií a služieb Ericsson. Ten svetu predstavil dve mobilné aplikácie, ktoré fanúšikov bieleho športu prenesú bližšie k centru diania ako kedykoľvek doteraz. Aplikácia Live Results Falun2015 (vyvíjaná spoločnosťou Triona) je…

Z depozitára

Keď si zaspomíname na ponuku v oblasti 3D technológií spred piatich rokov, ostaneme prekvapení, že v bežnej ponuke neboli stereofotoaparáty, respektíve steroprehliadačky. Neboli ani 3D tablety, 3D monitory a 3D displeje. No už pred viac ako 100 rokmi bola ponuka 3D prístrojov pestrá. Vtedy, a aj nasledujúcich sto rokov, sa priestorové zobrazovanie nazývalo stereofotografia. Princíp tohto zobrazovania bol však známy dávno predtým….

New York v roku 2018

 V poslednej dobe vyrastajú supervysoké budovy najmä v bohatých arabských krajinách. Do ligy najvyšších miest sa však opäť derie New York. Nikto síce presne nedefinoval, akú budovu už možno považovať za mrakodrap (to je výstižný preklad anglického, či skôr amerického, výrazu skyscraper), ale zhoda panuje v tom, že prvé mrakodrapy sa v USA začali stavať už koncom 19. storočia, a to najmä v Chicagu a New Yorku….

Odkedy žijú na Slovensku vtáky?

Slovenské praveké nebo tiež pretínali letové dráhy okrídlených operencov. Ich nálezy sú pomerne vzácne a takmer všetky, najmä tie staršie, sa nachádzajú v zahraničných múzeách: vo Viedni, v Budapešti, Prahe a Brne. Našťastie, aspoň geologicky najmladšie exempláre, patriace do rodu Anas (kačka), prepelica (Coturnix) a Tetrao (hlucháň), zostali doma a obohacujú zbierky Archeologického ústavu SAV v Nitre. Skameneliny vtákov sú známe minimálne z ôsmich slovenských…

Kód Enigmy

Tento rok si pripomíname 70. výročie skončenia 2. svetovej vojny. Významnú úlohu v boji proti fašizmu zohralo aj prelomenie kódu nemeckého kódovacieho stroja Enigma. Osud jeho pokoriteľa Alana Turinga približuje druhý februárový film s vedeckou tematikou  - film Kód Enigma.  Prenosný šifrovací stroj Enigma bol elektricko-mechanický systém. Mechanický systém pozostával z klávesnice, sústavy rotačných valcov (rotorov) zoradených na jednej osi a…