Koniec okuliarov, prichádzajú bionické šošovky

Doktor Garth Webb, optik z Britskej Kolumbie prišiel s novinkou v podobe revolučných bionických šošoviek, ktoré budú prevratom v optike. Bionické šošovky by mali človeku zlepšiť zrak až trojnásobne, než je bežná zraková ostrosť 20/20. To by mohlo mať za dôsledok zánik okuliarov a kontaktných šošoviek. Túžba vynájsť niečo, čo by ľudí a najmä samotného tvorcu,  Gartha Webba, zbavilo slabého zraku, sa zrodila už keď bol…

Na Slovensku sú v súčasnosti v prevádzke štyri reaktory typu VVER, ktoré generujú viac ako polovicu všetkej elektrickej energie krajiny. Jednou z možností ako využiť jadrové elektrárne čo najefektívnejšie, je aj predlžovanie ich životnosti. Najnovšie poznatky, efektívne riešenia a kompetenciu Rosatomu v tejto oblasti prezentoval odbornej verejnosti na Valnom zhromaždení Slovenskej nukleárnej spoločnosti (SNUS) Vasilij Zabavin, vedúci oddelenia údržby a opráv spoločnosti Rusatom…

Súťaž s portálom vedanadosah.sk

  Rýchla súťaž, rýchla odpoveď rýchla výhra. Odpovedzte na súťažnú otázku 5. kola: Za aký čas by svetlo obletelo Zem? Odpoveď na túto otázku a mnoho ďalších zaujímavostí nájdete na portáli http://vedanadosah.cvtisr.sk/ Výhercom štvrtého kola sa stal Daniel Búlik z Banskej Bystrice. Odpoveď posielajte na odpovednik@quark.sk do 8. 6. 2015. Vyhrať môžete užitočné drobnosti. Tešíme sa na vaše odpovede.    …

Výstava DIA potravín

Podľa medzinárodnej diabetologickej federácie (IDF) je počet diabetikov na vzostupe v každej krajine. Na Slovensku je v diabetologických ambulanciách zatiaľ evidovaných viac ako pol milióna diabetikov. A každoročne ich pribudne asi 7-9 tisíc. Foto V. Fecko Diabetes je každodenným bojom s hodnotami glykémií, pri ktorom treba dodržiavať zdravú životosprávu, správne podávať lieky alebo inzulín a vykonávať aspoň nejakú športovú aktivitu….

Nelegálny softvér Windows 10 a vodoznak

Pred is­tým ča­som sme bo­li prek­va­pe­ní, že Mic­ro­soft chce chce zlegalizovať pirátske kópie Windows tým, že umož­ne­ní ich bez­plat­nú ak­tua­li­zá­ciu na Win­dows 10. Nes­kôr zá­stup­ca fir­my vy­svet­lil, že ten­to up­gra­de nez­me­ní li­cen­ciu na le­gál­nu. Sys­tém roz­poz­na­ný ako ne­le­gál­ny, či zle li­cen­co­va­ný pred up­gra­dom sa bu­de i po vy­ko­na­ní ak­tua­li­zá­cie po­va­žo­vať za ne­le­gál­ny, či zle li­cen­co­va­ný. Te­raz Terry Myer­son, ve­dú­ci di­ví­zie ope­rač­ných…

Ľudská koža od L´Oréal

Fran­cúz­ska koz­me­tic­ká spo­loč­nosť L’Oréal Pa­ris roč­ne in­ves­tu­je na vý­skum a vý­voj prib­liž­ne 3,7 % zo svo­jich príj­mov. Pra­cu­je pre ňu 3800 ved­cov v päť­de­sia­tich kra­ji­nách sve­ta. Od ro­ku 2013, keď pres­ta­la tes­to­vať svo­je pro­duk­ty na zvie­ra­tách, pes­tu­je vo svo­jich la­bo­ra­tó­riách kús­ky ľud­skej ko­že. Vý­rob­cu koz­me­ti­ky zá­so­bu­je ži­vý­mi tka­ni­va­mi is­tá fran­cúz­ska plas­tic­ká chi­rur­gia a nás­led­ne z nich vy­tvá­ra vzor­ky pou­ži­teľ­né na…

Apple kúpilo ďalšiu navigačnú firmu

Spoločnosť Apple kúpila minulý týždeň Coherent Navigation, firmu zameriavajúcu sa na dokonale presné získavanie GPC súradníc. Na rozdiel od iných, k tomu používa nielen GPS sieť, ale aj komunikačné satelity Iridium a Boeing. Vďaka nim by malo Apple docieliť zvýšenie presnosti na určenie polohy vo svojich mapách. Išlo by o zameranie s presnosťou na centimetre. Zatiaľ presne nevedno, čo má Apple s firmou Coherent Navigation v pláne….

Motýlia šou v Košiciach

Dnes, v piatok, 22.mája 2015  sa začne v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach ôsmy ročník jedinečnej motýlej šou. Výstava pod názvom Motýle exotických trópov potrvá do 30. júna 2015 a bude sprístupnená pre návštevníkov denne v čase od 9:00 do 17:00 v tropickom skleníku Viktória. Počas trvania výstavy návštevníci uvidia liahnuť sa a lietať približne 3 000 jedincov zo 100 druhov motýľov. Oproti minulým rokom samôžu…

Mobilný telefón Light Phone sa vám zmestí aj do peňaženky. Je veľký ako kreditka

Spoločnosť Light prišla s prototypom nového telefónu. Aj keď svojimi funkciami skôr pripomína mobil spred dvadsiatich rokov, tvorcovia ho vďaka pokrokovej výrobe zmenšili až natoľko, že ho môžete nosiť dokonca aj v peňaženke. Telefón Light Phone má rovnaký pôdorys ako kreditná karta, s rozmermi 85,6 × 53,98 mm a hrúbkou 4 mm. Jeho hmotnosť je 39 gramov a vo vnútri má priestor na…

Nemecké zázračné superzbrane

V týchto dňoch si pripomíname 70 rokov od skončenia druhej svetovej vojny v Európe. Aj vďaka technicky vyspelým zbraniam priniesla táto vojna najviac obetí v histórii ľudstva. Nacistické Nemecko, ktoré vojnu rozpútalo, vyvíjalo a snažilo sa nasadiť do bojov nevídané superzbrane, pomocou ktorých plánovalo zvrátiť priebeh vojny. Pod termínom nemecké zázračné zbrane si každý záujemca o históriu druhej svetovej vojny najskôr predstaví lietajúce bomby V-1…